ده اصل برای هوشمند سازی مدارس:

مدیریت به جای مالکیت

تحصیل به جای تدریس

تغییر تدریجی یا بهسازی مستمر

«مسلط بودن بر ابزار» به جای «مقهورِ ابزار» بودن

جایگزین های مناسب به جای وابستگی مطلق

ایده ی پیشرفته به جای ابزار پیچیده

مربی به جای معلم

انگیزش به جای اجبار

عمل گرایی به جای نظریه پردازی

عدالت به جای مساوات

با سپاس ویژه از استاد گرامی خانم دایمی مدیر وبلاگ نغمه مهر بخاطر ارایه این مطلب بسیار مفید و باارزش (به نقل از مجله ی  «شوق تغییر»).