عاشورا را با هلیمش می شناسیم

اربعین را با شله زردش!! 

پس «حسین» کجای این قصه است؟!!