دیروز تفکر نظام دار را تدریس کردم. با دو تا پاور که خودم درست کرده ام (یکی با لباس و یکی با عدد) و بعد با کارتهای اعداد که بچه ها بازی کردند. در ضمن درس، معین اجازه گرفت و گفت: آقا! مهدیار هم با جوراباش تفکر نظام دار انجام میده!! مهدیار طبق عادت همیشگی به طرف معین حمله آورد ولی بچه ها با صندلیهایشان راهش را بستند و شیطنت معین هم گل کرد و خونسرد و با آب و تاب ادامه داد: آقا! مهدیار 5 جفت جوراب داره که روز اول یه لنگه از جفت اولی رو با یه لنگه از جفت دومی می پوشه! روز بعد همون لنگه رو با یه لنگه از جفت سومی و روز بعد با یه لنگه از جفت چهارمی ...!!! 

واقعا صحنه ی قشنگی شده بود: معین که خونسرد و با خنده، ناخودآگاه داشت تفکر نظام دار را به بهترین شکل ممکن برای بچه ها شرح می داد و مهدیار که مرتب حمله می کرد ولی از همه طرف با صندلی بچه ها محاصره شده بود و بخاطر جثه ی ریزه میزه اش نمی توانست خودش را از این حلقه ی محاصره رها کند!! البته من سعی کردم مهدیار را راضی کنم که شوخی پذیر باشد و زود از کوره درنرود! واقعا این بچه ها فرشته اند. 

پاور پوینت را باید دستی به سر و رویش بکشم و تغییراتی در آن ایجاد کنم بعد در همین پست تقدیمتان خواهم کرد.