در پاییز 1994 کمیته ی داوران «تیمز» سرگرم بررسی ویدیوهای جمع آوری شده از مدارس ژاپن، آلمان و ایالات متحده آمریکا بودند. یکی از استادان برداشت خود را درباره ی مقایسه ی تدریس ریاضی در این سه کشور به این صورت جمع بندی و بیان کرد:

در کلاسهای ژاپنی ها در یک سو ریاضیات و در سوی دیگر، دانش آموزان قرار دارند؛ دانش آموزان با ریاضیات درگیرند و معلم، نقش میانجی و برقرارکننده ی ارتباط را ایفا می کند. 

در آلمان نیز ریاضیات در یک سو قرار دارد اما معلم، خود را مالک آن می داند و آن را هر طور که صلاح بداند به دانش آموزان ارایه می کند و مطالب را در زمان مناسب توضیح می دهد.

در کلاس های آمریکایی ها معلم و دانش آموزان، هر دو وجود دارند ولی پیداکردن ریاضیات، برای من بسیار مشکل است!!

از کتاب «شکاف آموزشی - جیمز استیگلر و جیمز هیبرت»