سلام خانواده های گرامی

با توجه به این که در دی ماه باید ارزشیابی نیم سال اول انجام شود، روال آموزشی کندتر خواهد شد و سعی بر مرور محتوای سه ماه گذشته خواهد بود. در عین حال در هفته ی پیش رو این برنامه را در دستور کار داریم:

این هفته سوره ی انشراح را روان خوانی، تحلیل محتوایی و حفظ خواهیم کرد. با توجه به این که از این پس، با سوره های بزرگتر روبرو هستیم بر اساس شرایط، زمان بیشتری برای هر سوره در نظر خواهیم گرفت. 

پیام قرآنی این هفته: 

- ان مع العسر یسرا (پس از هر سختی آسانی است)

در درس ریاضی، همچنان مبحث شکلهای هندسی و تقارن را ادامه می دهیم و در کنار آن به الگوهای شطرنجی هم می پردازیم. شما می توانید بحث جمع و تفریقهای دو رقمی را به روشهای مختلفی که در جلسات مطرح شد با فرزند دلبندتان تمرین کنید.

در درس هنر تا پایان دی ماه به نقاشیهای ابتکاری می پردازیم.

رباعی خیام برای این هفته: 

ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی 

تو روح مجردی بر افلاک شوی

عرش است نشیمن تو شرمت بادا 

کایی و مقیم خطه ی خاک شوی!