ارزشیابی به شیوه های مختلف در مراحل مختلف آموزش و هر کدام با اهداف خاص خود انجام می شود. صرف نظر از همه ی تقسیم بندیها من در کار خودم ارزشیابی را از نخستین روز سال تحصیلی آغاز می کنم. هدف ارزشیابی از این دیدگاه، شناخت استعدادها و تواناییهای دانش آموز و تقویت آنها و نیز شناخت نقاط ضعف و تلاش برای رفع آنهاست. 

من هیچ گاه ارزشیابی را با آزمون کاغذی انجام نمی دهم. این روزها بعضی از همکاران، سرگرم تهیه ی برگه های آزمون هستند تا امتحان کتبی برگزار کنند. 

دلیل مخالفت من با پیکها و آزمونهای کاغذی این است که این برگه ها دارای سوالهای یکسان برای همه ی بچه ها هستند در حالی که نیازهای آموزشی بچه ها یکسان نیست!! من دانش آموزانم را به صورت فرد به فرد و در پاره ای موارد به صورت گروه به گروه ارزیابی و نیازهای آموزشی هر کدام را مشخص می کنم؛ آنگاه برای هر کدام بر اساس نیازشان تکلیف اختصاصی برقرار می کنم و در طول یک دوره ی زمانی، میزان تاثیر تکلیف را بر یادگیری دانش آموز، می سنجم. این کار هیچ گاه با آزمونهای کاغذی امکان پذیر نخواهد بود!! 

و البته این برداشت من از ارزشیابی توصیفی است.