آیا بچه های شما در نگاه کردن، تمرکز کافی دارند؟ 

خود شما چطور؟ 

آیا می دانید که «دقیق نگاه کردن» یک مهارت است

که باید در سالهای نخستین زندگی کسب گردد؟ 

 

هیپنوتیزمچشمهیپنوتیزمچشم

متفکربا پستهای بعدی مربوط به این موضوع همراه باشید! (9 پست)مژه