همه می دانیم که یکی از ویژگیهای مهم در آموزش نوین، تاکید بر رفتارهای گروهی است. همه مان در کلاس، دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و آنها را تشویق می کنیم تا فرایند یاددهی - یادگیری را به رفتارهای گروهی تبدیل کنند. تا اینجای کار بسیار خوب است و مورد تایید کارشناسان نیز قرار گرفته؛ اما یک جای خالی و یک حلقه ی مفقوده احساس می شود: 

در نظام ارزشیابی، جایی برای ارزیابی رفتارهای گروهی منظور نشده است. البته در ارزشیابی توصیفی، در فرم ویژه ی ارزیابی رفتاری (انضباط) یک بند به این امر اختصاص دارد اما بدیهی است که این میزان، نمی تواند نشان دهنده اهمیت رفتارهای گروهی باشد. ضمن این که در دفتر مدیریت فرآیندهای کلاسی جای این مهم، به کلی خالی است.

بر همین اساس، من در سال تحصیلی 92/93 دفتری با عنوان «ارزیابی تکاپوهای گروهی» طراحی کردم و به کار گرفتم. این دفتر شامل چندین نمونه فرم است که هر کدام برای ارزیابی نوعی از رفتارها و تکاپوهای گروهی، پیش بینی شده؛ مانند املای گروهی، یاددهی - یادگیری گروهی و همکاری در درسهای ریاضی، فارسی، قرآن، هنر و... و حتی برای تکاپوی آموزشیِ گروهیِ دانش آموزان در بیرون از مدرسه نیز فرمی تهیه گردیده است. 

تهیه این دفتر، به عنوان یک پیشنهاد ارایه شده و امید که مقبول افتد!