وان حمام پر از آب است. یک قاشق، یک فنجان و یک سطل در اختیار شماست؛ وان را با کدام یک و چگونه خالی می کنید؟!