هفته گذشته، چند روزی در روستا بودم؛ نیمه شب به آسمان نگاه کردم؛ زلال بود و نیلگون! و ستاره ها  «وَل وَل» می کردند! 

سالهاست که آسمان شهرها سربی و خاکستری است و ستاره ها دیگر میلی به درخشیدن ندارند! 

راستی چرا چنین است؟ و چرا ما نسبت به این موضوع، بی تفاوت شده ایم؟

یاد یکی از درسهای کتاب علوم پایه دوم افتادم... 

... ادامه دارد