... سوالم ابتدا برای بچه ها عجیب بود ولی با اشاره ای موضوع را گرفتند و آنگاه موج نظرهای مربوط به فایده های تمام شدن نفت، به سویم سرازیر شد!! همه را در ستون مقابل نظرهای قبلی روی تخته نوشتم. تعدادش بیشتر شد!! 

فرهاد گفت: «پس این نفت چقد چیز بدیه! ای کاش زودتر تموم بشه اعصاب همه مون راحت بشه!!» این اولین نتیجه ای بود که من می خواستم بگیرم! 

دوباره به سوی تخته سیاه رفتم؛ دوباره عنوان درس را پاک کردم و به این صورت نوشتم: «ای کاش تمام شود!!» 

... ادامه دارد