امسال، برای فضای سبز کلاس هم تغییراتی در نظر گرفته ام! 

برای هر گلدان، شناسنامه ای صادر می شود. هر دانش آموزی که قلمه ی گلی بیاورد، تاریخ قلمه زدن آن را در شناسنامه یادداشت می کند. پس از ریشه زدن و کاشت آن در گلدان نیز تاریخ مربوطه را ثبت می کند. هر بار آبیاری هم با ذکر تاریخ، یادداشت می شود. همچنین هر دانش آموز باید هر هفته یک بار قد گیاه، تعداد برگها و جوانه گل آن را اندازه گیری یا شمارش کند و با ذکر تاریخ بنویسد. این اندازه گیری و شمارش در مورد لوبیا، نخود، باقلا، عدس و... به صورت روزانه یا یک روز در میان انجام خواهد شد. در کاشت سیب زمینی و پیاز هم تغییراتی در نظر گرفته شده. 

باغچه دیواری را امسال فقط سبزی می کاریم: جعفری، گشنیز، شاهی، شوید، نازبو، شنبلیله و... . پارسال سبزیهای تازه را بین بچه ها تقسیم می کردم و به این ترتیب آنها به خوردن سبزی هم تشویق می شدند!

اگر نکته ای به نظرتان می رسد یا پیشنهادی دارید حتما استفاده خواهم کرد. سپاس!