بهانه ی نوشتن! 

همان طور که شما عزیزان هم در نظرهاتان اشاره کرده اید این حکایتها ممکن است در زندگی همه مان مصداق داشته باشد. یعنی هر کدام از ما ممکن است عادتها یا رفتارهایی موروثی داشته باشیم که دلیل آن را ندانیم؛ مولوی بزرگ می گوید: «خلق را تقلیدشان بر باد داد!» و ما با این عادتها و رفتارها باید منتظر چه سرنوشتی باشیم؟! 

این رفتارها ممکن است فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یا حتی اعتقادی باشند. در حال حاضر من به هیچ کدام اینها نمی خواهم بپردازم. فقط امیدوارم این حکایتها تلنگری برای همه مان باشد تا از این پس، در مورد رفتارهایمان حساس باشیم و بیندیشیم. آیا هر رفتاری که طبق عادتی انجام می دهیم برایش دلیلی داریم؟ 

اما بهانه ی نوشتن این مجموعه، دستور جلسه ای است با موضوع راهکارهای ارتقای منزلت اجتماعی معلمان که آقای قوامی نژاد (مدیر فرهیخته آموزش و پرورش نیشابور) هفته ی گذشته در پارلمان مجازی مطرح کرده است. اگر برایتان زحمتی نیست نگاهی به آن دستور جلسه بیندازید تا در پست بعدی گفتگو را ادامه دهیم! 

... ادامه دارد