ساخت 40 دستگاه میز جدید در کارگاه آموزش و پرورش نیشابور به پایان رسید و این میزها آماده تحویل به مدارس است.