به من زنگ بزنبه من زنگ بزنبای بایسلام دوستان عزیز همیشه همراهبای بای بای بایتشویق

در پست «بودجه آموزش و پرورش؛ هزینه یا سرمایه؟!! (3)» یک نکته جدید اضافه کردم.

لطفا سری بزنید ولی مسوولیت بلند شدن دود از کله تان با خودتان است!!

خیال باطلمتفکرمتفکرخیال باطل