برای آماده سازی ذهن بچه هایی که در تابستان هیچ تکاپوی آموزشی نداشته اند، الگوهای عددی، تمرین بسیار مناسبی است. در این پست، تعدادی الگو در سه سطح ارایه می شود. از بچه ها می خواهیم این الگوها را کشف کنند و تا 100 ادامه دهند. (در پایه ی دوم هنوز عددهای سه رقمی را نخوانده اند)

الگوها در ادامه مطلب 

 

 


سطح خیلی ساده و ساده

... - 7 - 5 - 3 - 1

... - 6 - 4 - 2

... - 15 - 10 - 5

... - 7 - 4 - 1

... - 8 - 5 - 2

... - 9 - 5 - 1

... - 10 - 6 - 2

... - 11 - 7 - 3

... - 12 - 8 - 4

... - 13 - 9 - 5

سطح متوسط: 

... - 11 - 8 - 6 - 3 - 1

... - 11 - 9 - 6 - 4 - 1

... - 13 - 9 - 7 - 3 - 1

... - 12 - 9 - 7 - 4 - 2

... - 12 - 10 - 7 - 5 - 2

سطح دشوار: 

... - 11 - 7 - 4 - 2 - 1

... - 13 - 8 - 5 - 3 - 2 - 1

... - 4 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1

... - 12 - 7 - 9 - 4 - 6 - 1