یکی از روشهای جمع و تفریق که در ریاضی پایه دوم دبستان ارایه شده، جمع و تفریق تقریبی است که در عددهای دو رقمی بر مبنای  10 و در عددهای سه رقمی هم بر مبنای  10 و هم بر مبنای 100 انجام می شود. برای درک بهتر مفهوم تقریب، من سال 91/92 جدول زیر را طراحی و به گروههای آموزشی شهرستان ارایه دادم که البته نمی دانم کارش به کجا رسید و به استان ارسال شد یا نه! 

همان طور که مشاهده می فرمایید در این جدول، عددهای مبنا به ردیف وسط جدول آمده اند و عددهای قبل و بعد از هر کدام در یک ردیف با فلش به سوی آن قرار گرفته اند. انشاله در طراحی جدید هم تغییراتی در آن خواهم داد تا انتقال مفهوم، ساده تر صورت پذیرد. 

منتظر نظرهای ارزشمند شما درباره ی این جدول هستم.