بسته شماره 5 (شنبه سوم تا جمعه نهم آبان)

خانواده های گرامی سلام و ظهر شنبه شما به خیر و خوشی! 

با بسته شماره 5 برای هفته اول آبان در خدمت شما هستم. 

الف - این هفته سوره فلق، حفظ و تحلیل محتوایی خواهد شد. (امروز بخش خوانی و روان خوانی آن انجام شد)

ب - پیام قرآنی این هفته: الله یحب المحسنین (خدا نیکوکاران را دوست دارد). 

ج - در جمعهای اساسی بر دسته بندی های ذهنی تاکید می شود. 

د - الگوسازی با چینه به عنوان زمینه و مقدمه ی الگوهای شطرنجی اجرا خواهد شد. 

هـ - رباعی خیام: 

چون می گذرد عمر، چه شیرین و چه تلخ 

پیمانه چو پر شد چه نشابور و چه بلخ! 

می نوش که بعد از من و تو، ماه بسی 

از سلخ به غره آید از غره به سلخ!

/ 1 نظر / 25 بازدید
یاس

یراهن سیاه ز تن دور می کنیم آن را ذخیره کفن و گور می کنیم اجر دو ماه گریه بر غربت حسین تقدیم مادرش از ره دور می کنیم عزاداریتان قبول ،ربیع مبارک