ای کاش تمام شود!! (3)

... سوالم ابتدا برای بچه ها عجیب بود ولی با اشاره ای موضوع را گرفتند و آنگاه موج نظرهای مربوط به فایده های تمام شدن نفت، به سویم سرازیر شد!! همه را در ستون مقابل نظرهای قبلی روی تخته نوشتم. تعدادش بیشتر شد!! 

فرهاد گفت: «پس این نفت چقد چیز بدیه! ای کاش زودتر تموم بشه اعصاب همه مون راحت بشه!!» این اولین نتیجه ای بود که من می خواستم بگیرم! 

دوباره به سوی تخته سیاه رفتم؛ دوباره عنوان درس را پاک کردم و به این صورت نوشتم: «ای کاش تمام شود!!» 

... ادامه دارد

/ 1 نظر / 8 بازدید
حسن رحمان پور

باسلام وعرض ادب وخسته نباشیدمحضرشما این مطلب شمابسیارزیباست واشاره داردبه موضوعی ازکتاب کلیدپیشرفت آقای دکترقدیری ابیانه که درآن کتاب اشاره کرده بودندکاش ماهم مثل ژاپنی ها بودیم که دراول ورودبه مدرسه به دانش آموزاعلام می کنندکه کشورمابدون هیچ منبع درآمدی است،وسعت کشوربسیارکم وجمعیت بسیارزیاداست وبایدهمه دست دردست هم دهیم وکارکنیم وفرهنگ کارواحساس مسوولیت دردوره ابتدایی درفردشکل می گیردولی درکشورمامتاسفانه چنین فرهنگی تاپایان دوره متوسطه بوجودنمی آید. به امیدروزی که تعالی وپیشرفت رادرآموزش وپرورش شاهدباشیم.