بازدید ها

در طول سال تحصیلی جاری، عزیزان زیادی از کلاسم بازدید نموده و مرا مورد لطف و عنایت خود قرار داده اند که از همه این عزیزان، بی نهایت سپاسگزارم. 

- آقای دکتر قوامی نژاد مدیریت آموزش و پرورش نیشابور

- آقای سپهری راد مدیریت پیشین آموزش و پرورش نیشابور

- آقای کلیدری مدیریت آموزش و پرورش تحت جلگه

- آقای قاضی معاونت پرورشی نیشابور

- آقای محمدی معاونت آموزش ابتدایی نیشابور

- آقای حاجی بگلو کارشناس مسئول پیشین آموزش ابتدایی (دو نوبت)

- آقای قدمیاری کارشناس مسئول آموزش ابتدایی

- آقای باری کارشناس آموزش ابتدایی 

- آقای انصاری کارشناس مسئول گروههای آموزشی ابتدایی

- آقای صادقی کارشناس مسئول پژوهش 

- آقای حسینی کارشناس مسئول حراست 

- آقای همتی کارشناس مسئول بهداشت 

- آقای گلستانی سرگروه مدیران ابتدایی (دو نوبت)

- خانم کیانی پژوهشگر و مدرس ضمن خدمت 

- خانم قصابان سرگروه پایه دوم 

- آقای قندهاری معاونت آموزشی دبستان آزادی نیشابور

- مدیریت و آموزگاران پایه دوم مجتمع آموزشی امام حسین (ع) 

- مدیریت و آموزگاران پایه دوم مجتمع آموزشی سما

/ 0 نظر / 6 بازدید