چگونه خوش خط شویم؟ (3)

برای اجرای این برنامه، کارهای زیر را انجام دادم: 

1 - جدول حروف الفبا را با خط نستعلیق طراحی و روی بنر چاپ کردم و در کلاس نصب نمودم. جدولهای موجود در بازار، با خط کودک یا فونتهای دیگر کامپیوتری است. 

2 - برای نشان دادن شکل اتصال حروف به یکدیگر، تمام حالتهای حروف را با خط نستعلیق روی برگه های A5 چاپ و پرس کردم. این کارتها را در زمان تمرین، در اختیار بچه ها می گذارم تا از آن الگو بگیرند. 

3 - یک زنگ هنر را در هفته به آموزش خط اختصاص می دهم ولی هر نکته ای که در آن زنگ آموزش داده می شود، در همه ی مشقها و دیکته های دانش آموز مورد تاکید قرار می گیرد و به اجرای آن تشویق می شود. 

4 - کتاب آموزش خط تحریری مشق نیکو (خانم سلیمانی) را مبنای کار قرار دادم که برای هر پایه ای بر اساس کتاب فارسی همان پایه تالیف شده است. روش منحصر بفرد خانم سلیمانی که زیر هم نوشتن تکرار تمرین است، تاثیر بسیاری در افزایش مهارت دارد. 

5 - سی دی نرم افزاری مشق نیکو هم به دلیل این که نقطه ی شروع و مسیر حرکت قلم را برای نوشتن هر حرف نشان می دهد، کمک بزرگی است. 

6 - همواره و همیشه و در همه ی دست نوشته های دانش آموز، نقاط قوت و ضعف او را به خودش می گویم و حتی یک زنگ از این موضوع غفلت نمی شود! 

نمونه خط ابتدا و انتهای هر سال تحصیلی بعضی دانش آموزان را در پستهای قدیمی تر دیده اید و یا می توانید ببینید! 

/ 3 نظر / 24 بازدید
ابراهیمی

سلام خدا قوت اموزش این خط با قلم نی یا مداد؟

محمد

سلام دوست عزیز______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____هستم__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*